Kumpulan Berbagai Artikel Pembelajaran Berbahasa Sunda, Dan Tips Lainnya.

Contoh Dongeng Fabel Sasatoan Bahasa Sunda, Panjaaaang!

by Kustian , at March 02, 2017 , have 0 komentar

Dalam contoh dongeng fabel bahasa sunda kali ini, akan mengisahkan cerita tentang hewan monyet dan juga merak, yang alur kisah dalam ceritanya cukup panjang. Dongeng fabel atau juga disebut dengan dongeng tentang sasatoan merupakan dongeng yang mengisahkan tentang hewan atau binatang yang dapat berbicara.

Contoh Dongeng Fabel Bahasa Sunda PanjangKarena dongeng fabel bahasa sunda ini cukup panjang, jadi saya membaginya menjadi 2 (dua) halaman. Baiklah langsung saja berikut dongeng bahasa sunda fabel panjangnya.


"Dongeng fabel Monyet dan merak"

Contoh dongeng fabel tentang sasatoan bahasa sunda, panjang!

Dina hiji leweung dicaritakeun aya hiji merak jeung monyet. Teu lila merak nyamperkeun ka monyet. Keur naon sia Cekroh, ugal-ugil kitu?” ceuk merak bikang ka monyet jalu. “Geuning sia Kuncung… ieu keur ngarabut tangkal cengek.” walon monyet.

“Naha dirabut atuh sia mah?” ceuk merak nu ngaran Kuncung teh bari kerung. “Kabita atuda mani meuhpeuy kieu!” monyet ngajawab bari ugal-ugil teu bisaeun.

“Montong dirabut tangkalna atuh, petikan we!” “Wah leukleuk dipetikan mah!” “Lebar, ih! Petikan we!” . “Leukleuk!” “Lebar etah tangkalna, goreng patut!” “Leukleuk, torek!”.“Dasar bag*ng!” Merak keuheuleun pisan.

“Hebat nya, gagah-perkasa!” Monyet kalah siga nu bungah disebut bagong teh. “Lain gagah-perkasa, jorok deuleu! Gawe susungkur, kolomberan diuyupan!”  

“Jorok ge jago, bagong mah, Si Tumang ge kamari nepi ka gagaikan digadil!” “Petikan, petikan! Terus huap-huapkeun! Montong dirabut tangkalna! Rek digubug ka mana atuh barina ge, mani jeung tangkal-tangkalna!”

“Rek disingkurkeun di ditu tuh,di puncer caringin, ngarah jongjon ngahenggoyna” “Lebar kembangna, siah! Teangeun isuk-pageto!” Merak keukeuh ngahuit.

“Wah ngurus teuing isuk-pageto! Ayeuna we heula! Isuk pageto mah kumaha isuk-pageto we. Ka lieur-lieur dipikiran ti ayeuna!” Monyet neugtreug.

“Dasar ajag sia mah!” Merak jengkel. “Kesit, nya! Kelenci linghas ge sagabrug-sagabrug ku ajag mah!” Monyet beukah irung, dipoyok siga ajag teh.

“Lain kesit… hawek! Asal seubeuh sorangan!” ceuk merak. “Na kudu miseubeuhan saha ari hirup?” Monyet malik-malikkeun.

“Pek teuing sia sorangan nepi ka bentet oge, tapi sing inget ka batur atuh! Dirabut jeung tangkalna mah meureun batur moal kabagean!” ceuk Merak.

“Ngurus teuing kadut batur! Sakadutna-sakadutna we!” Monyet merekedeweng. “Dasar oray!” Merak moyok. “Alus, awet ngora, nya! Bisa megar, kulitna limit wae, teu kenyod-kenyod!”

“Gede kadut, kacemekan, sagala dilegleg! Dibelaan nepi ka ngabungkiang hese usik-usik acan geuning! Lain awet ngora-awet ngora, siah!” ceuk Merak.

“Alus sagala dilegleg ge! Cokleg, cokleg, ti batan ku batur manten!” “Heueuh da sia mah mani ulah batur! Naon hakaneun aing jeung anak-incu jaga, ari cengek dirabutan jeung tangkal-tangkalna mah ku bangsa sia!” ceuk Merak.

“Tuh geuning kanyahoan! Lantaran sia ge butuh, sawan-geureuh wae ka batur teh, ancun!” “Teu kudu ngancunan! Da aing ge moal mungkir, memang butuh aing ge saanak-incu! Ngan bangsa aing mah ukur papacok saperluna,tara diruksak jeung pawit-pawitna!”

“Geus lah, jempe, Kuncung! Yeuh hayang mah ku aing dibere tilu siki, he’ yeuh!” “Teu hayang peperet! Becus keneh, barangsiar sorangan ge!” Ceuk Merak.

“Kilangkitu! Henjig atuh barangsiar, becus mah! Lain kalah ngagonggorokan batur!” ceuk monyet bari hayoh we dederegeng hayang nyabut tangkal cengek. Teu kadugaeun, da puguh hengker manehna mah.

“Eudeuk deuleu,  teu kudu dititah ku sia!”  “Nam-nam atuh, lain kalah ngecebrek, gandeng!” “Arek! Ngan eta atuh tangkal cengek tong dirabut…tuh geuning, saremplak weh dahanna! Ambuing, lapur atuh…moal aya jangeun isuk!” Merak wahwar-wehwer.

Tapi monyet mah hayoh we ugal-ugil, teu pisan miduli kanu garosingsat. “Hayang dibintih sia teh ku aing, Cekroh? Dibocosan siah tah panon teh!”

“Heuydeuh…ngancam ti dituna mah, nyah?” Monyet kalah ngeyehkeun. “Nyaan sia teh hayang dibintih!” ceuk Merak bari kokoer.

“Wani kitu ka aing?” “Pira kunyuk!” “Sok wani mah! Sakali ngagorowok ge aing, ngurunyung geura Bah Mandahong, ludeung sia nyanghareupan Bah Mandahong?”

“Bah Mandahong…?” Merak culang-cileung. Hatena hemar-hemir. Wani soteh ka Si Cekroh, ari kudu ngayonan rajana mah, karareueung teuing. “Sieun nyah, ku raja aing mah!” Monyet ngeyeh. “Naha bakal bela kitu, Bah Mandahong ka kunyuk regung pantar sia?”

“Aing teh kameumeutna, deuleu! Saha marukan nu sok nyiaran jeung nganteuran tuangeunana, pan nu kieu patut!” Monyet nepak dada. “Dasar anj*ng!” Merak moyok. “Naha make anjing?” ceuk monyet bari hare-hare dipoyok anjing teh.

“Tukang leletak! Tukang kupat-kepot! Tukang lundat-lendot!” Si Kuncung ngesek-ngesekkeun. “Kuma sia we ah!” tembal monyet daek hanteu-hanteu.

“Da sia mah tara asup omong!” ceuk Si Kuncung ambek kapegung. “Moal matak seubeuh, omong mah. Mending ge ieu yeuh, tangkal cengek…heup! heueueup…! Duh, na pageuh-pageuh teuing ieu teh! Meulit kana batu kitu akarna, Kuncung?”

“Nyao!” merak ngabalieur miceun beungeut. “Bantuan sok!” ceuk monyet. “Najis!” “Sok-sok!” “Sangeuk!” “Sok-sok lah, da geulis!” “Japilus!” Merak dus-dis. “Hengen bantuan….ke diburuhan cengek sarawu!” “Dasar peucang!” merak moyok. “Pinter? Rea akal?” Monyet atoh.

“Pangoloan! Panipuan!” “Kudu kitu hirup mah, teu kitu mah moal meunang gegeleun!” “Lain gegeleun, caplukeun!”. “Heu-euh lah! Sok-sok bantuan, engke dikawin!” monyet kalah ngoconan “Rujit! Amit-amit! Teu sudi abrig-abrigan, ngimpi ge diangir-mandi aing mah!”

“Tong api-api lah Yayang! Na teu hayang dipangnyieunkeun sayang ku Aa!” “Aa…?” Kecrot merak nyiduh, ti tukang-ti hareup. “Beu, ambeu…mani kitu Si Geulis! Na teu palay dipangdamelkeun sayang?” “Buaya!” Merak moyok.

“Mana kugu bogoh! Buhaya gagah kitu! Si Geulis engke jadi prameswarina!” Monyet nyengir bari nguget-nguget tangkal cengek nu pasiksak, daunna murudul kaparol.

“Buru-buru lah bantuan, Kuncung!” ceuk monyet deui. “Teu sudi! Pek we becus mah ku sorangan!” walon merak. “Nyaeta, teu teu kaduga ku sorangan mah.” “Keuyeup apu, tayoh ka regungna!” Merak moyok. “Lain keuyeup apu, beak tanaga atuda ti isuk-isuk ugil-ugilan!”

“Mun ngagugu mah ka aing, titadi ge geus kapupu deui cengekna. Lain kawas ayeuna, tangkalna ruksak, daunna murudul, kembangna marurag, cengekna teu kaala!” Merak pertengtang-nengterewelang.

“Heueuh nya….” Monyet ngajimprek bakat ku cape. Tapi teu keudeu bari ngahuap-huapkeun cengek nu pabalatak dina taneuh. “Hawek atuda sia mah! Jelema we badis!”  ceuk merak. Kakeuheulna geus teu kaampeuh, nenjo tangkal cengek jadi ruksak kitu.

“Naon?” Monyet ngagurubug siga nu kasundut buntut. Ceulina asa disebit. “Jelema sia mah!” Merak mindo. “Sakali deui siah ngomong kitu!” monyet napsu pisan disebut siga jelema teh.

“Jelema! Jelema! Jelema!” Merak ngahajakeun. Rumasa, tadi teh rada kalepasan nyebut jelema ka monyet, bakat ku teu kuat nahan kakeuheul.

Tapi apa boleh buat da ciduh mah teu bisa diletak deui. Tarung, tarung, rek diayonan we, kagok borontok-kapalang belang, ceuk pikirna.

“Na kabina-bina teuing sia ngahina teh! Nepi ka ngajelema-jelema ka aing!” Monyet cengkat bari cekrah-cekroh. “Da heueuh sia mah boga kalakuan teh siga jelema!” ceuk merak bari tatan-tatan, bisi monyet narajang.

“Naha kumaha kitu aing teh?” “Pikiran we ku sia!” “Lain nitah mikir ka batur! Sia kudu tanggung jawab kana omongan sorangan!”

# Bersambung ke halaman 2

PREV 1 of 2Contoh Dongeng Fabel Sasatoan Bahasa Sunda, Panjaaaang!
Contoh Dongeng Fabel Sasatoan Bahasa Sunda, Panjaaaang! - written by Kustian , published at March 02, 2017, categorized as Dongeng fabel sunda . And have 0 komentar
No comment Add a comment
Cancel Reply
GetID
Copyright ©2017 Putrasunda.com